Ogólne warunki handlowe

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE:

 

  1. Zamówienia:

1.1 Zamawiający każdorazowo złoży firmie FHU Mega Andrea Andrzej Trybus w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające: rodzaj, ilość Zamawianego towaru i oczekiwaną datę realizacji. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.

1.2 Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania FHU Mega Andrea, pisemnie – faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia warunków wskazanych w zamówieniu,
a w szczególności ceny i faktycznego terminu dostawy towaru.

1.3 FHU Mega Andrea Andrzej Trybus nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

  1. Terminy realizacji zamówień:

2.1 Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

2.2 Terminy realizacji zamówień oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od FHU Mega Andrea, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami FHU Mega Andrea z podmiotami współpracującym. O zmianie terminu realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

2.3 Dostawa towaru może być realizowana przez firmę spedycyjną, firmę kurierską lub odbiór towaru może nastąpić w magazynie FHU Mega Andrea pod adresem ul. Pużaka 55E, 38-400 Krosno.

Koszt dostawy ponosi Zamawiający. Koszt dostawy jest każdorazowo określany na podstawie zamówienia i zależy od ilości, gabarytu, wagi towarów i miejsca inwestycji. W przypadku odbioru osobistego Zamawiający najpóźniej dzień przed odbiorem towaru jest zobowiązany zgłosić odbiór towaru FHU Mega Andrea.

2.4 Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub dostarczenia towaru przez przewoźnika.

  1. Ceny i płatności

3.1. Sprzedaż towarów następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia przez FHU Mega Andrea.

3.2 Termin i warunki płatności będą ustalane na etapie wyceny. Jeśli warunki płatności nie zostały ustalone obowiązuje przedpłata.

3.3 Formą płatności jest przelew bankowy na konto FHU Mega Andrea Andrzej Trybus wskazane na fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

3.4 Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia i faktury pro forma w ciągu 5 dni roboczych Zamawiający dokona wpłaty zaliczki na konto FHU Mega Andrea wskazane na fakturze. W przypadku braku zapłaty określonej w potwierdzeniu zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3.5 Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez HU Mega Andrea są cenami netto obowiązującymi
w magazynie HU Mega Andrea, EXW Krosno (INCOTERMS 2010).

  1. Gwarancja

Długość gwarancji zależy od rodzaju produktu. FHU Mega Andrea określi termin gwarancji w potwierdzeniu zamówienia. Obowiązują „Warunki gwarancji” FHU Mega Andrea. „Warunki gwarancji są dostępne na stronach internetowych https://megaandrea.pl i https://wiatarowerowa.pl 

Zamawiający zobowiązuje się stosować do „Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, montażu”. Instrukcja jest dostępna pod adresem https://megaandrea.pl i https://wiatarowerowa.pl 

4 Postanowienia końcowe

4.1 Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu.
W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne.

4.2 Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Zamawiającemu przez FHU Mega Andrea, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez FHU Mega Andrea rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

4.3 FHU Mega Andrea nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które FHU Mega Andrea nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców FHU Mega Andrea i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia FHU Mega Andrea z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. FHU Mega Andrea zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o  zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl